Regulamin świadczenia usług sklepu ubraniemaznaczenie.pl

§ 1

Ubraniemaznaczenie.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Marek Kachnowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vivo Marek Kachnowicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 21/42, 70-444. NIP firmy: 8512761864, REGON: 365556476, adres poczty elektronicznej: sklep@ubraniemaznaczenie.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania towarów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.ubraniemaznaczenie.pl zwanym dalej Sklepem, zawiera także wymagane prawem informację dla Klientów, w tym dotyczące trybu reklamacyjnego.

§ 2

1. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

2. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad.

3. Sklep zobowiązany jest poinformować Klienta o łącznej cenie za towary wraz z podatkami, a także opłatach za transport oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia.

4. Sklep nie nalicza żadnych dodatkowych kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy.

§ 3

1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie Sklepu wypełniając formularz rejestracji. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. Klient dokonuje wyboru towarów (w tym ich rozmiaru i koloru) poprzez kliknięcie w pole „Do koszyka”, a następnie określa sposób wysyłki oraz sposób płatności. W ostatnim kroku (Płatność) następuje weryfikacja wszystkich podanych wcześniej danych oraz złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w pole „Zamawiam i płacę”.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia przez Sklep.

4. Sklep realizuje zamówienie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

§ 4

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, wypełniając dostępny na stronie Sklepu (w dziale „Zwroty i reklamacje”) formularz odstąpienia od umowy lub składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient na podanego podczas rejestracji e-maila otrzymuje potwierdzenie złożenia formularza odstąpienia od umowy.

2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest odesłać na swój koszt dostarczony towar w stanie niezmienionym w ciągu 14 dni od zgłoszenia deklarującego odstąpienie od umowy, a Sklep dokonuje zwrotu uiszczonej należności w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.

3. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 5

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności towarów z umową sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Sklepu (Vivo Marek Kachnowicz, ul. Mazurska 21/42, 70-444 Szczecin) lub mailowo na adres sklep@ubraniemaznaczenie.pl.

3. Odesłanie reklamowanego towaru następuje na adres Sklepu, a koszty związane z wysyłką pokrywa Klient.

4. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia Sklepu o stwierdzonej niezgodności towaru z umową sprzedaży w terminie do dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży trwa maksymalnie dwa lata od dnia wydania towaru.

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

§ 6

1. Sklep może przetwarzać informacje dotyczące Klienta zgodnie z warunkami określonymi w dziale „Polityka Prywatności”. Korzystając ze Sklepu, Klient wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie przekazane dane są prawidłowe.

2. Podczas rejestracji Konta oraz przy każdym późniejszym zalogowaniu się na konto Klient ma możliwość zapisania się do newslettera Sklepu. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera logując się na swoje konto na stronie Sklepu.

§ 7

1. Sklep może emitować kupony rabatowe do wykorzystania w Sklepie, które zostaną wysłane do Klienta pocztą elektroniczną. Kupony rabatowe mogą być realizowane wyłącznie na stronie Sklepu.

2. Kupony rabatowe są ważne tylko przez określony, podany na nich okres, mogą być zrealizowane tylko raz i nie można ich łączyć z innymi kuponami rabatowymi.

3. Wartość kuponu rabatowego nie może być wykorzystana do zapłaty za towary innych osób.

4. Kwota z kuponu rabatowego nie jest oprocentowana ani nie ma wartości pieniężnej w gotówce.

§ 8

Nazwa Sklepu, zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu, znaki towarowe Sklepu oraz producentów towarów, podlegają ochronie prawnej. Zabrania się kopiowania oraz wykorzystywania jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sklepu.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

 

 


go top